Tematyka konferencji:

  • Monitoring i badania nad ochroną naturalnych zasobów wód powierzchniowych i podziemnych;
  • Innowacyjne metody zagospodarowania wód deszczowych; Gospodarka wodami opadowymi w świetle nowego prawa wodnego;
  • Nowoczesne metody uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz gospodarka odpadami;
  • Metody komputerowe w projektowaniu i zarządzaniu infrastrukturą wod.-kan.;
  • Monitoring, ochrona i zarządzanie zasobami wodnymi.

Komunikaty dotyczące Konferencji: